Regulamin

Dziękujemy za odwiedzenie naszego serwisu internetowego udostępnianego pod adresem internetowym
https://taniwidlak.pl (dalej jako: „Taniwidlak.pl”, „Serwis Internetowy”, „Serwis”).

Naszym celem jest udostępnienie platformy umożliwiającej zapoznanie się i porównanie naszych produktów i usług
dla wszystkich osób korzystających z Taniwidlak.pl (dalej jako: „Usługobiorcy”). Serwis umożliwia wyszukiwanie,
przeglądanie i porównywanie produktów i usług – za pomocą Serwisu nie jest jednak możliwe zawarcie umowy
zakupu, czy wynajmu. Osoba korzystająca może się w tym celu z nami skontaktować, a ustalenie szczegółów i
zawarcie umowy następuje już poza Serwisem.

Formuła niniejszego regulaminu zakłada ustalenie ogólnych zasad i warunków korzystania z Serwisu
Internetowego, w szczególności zasad i warunków, na jakich nastąpi korzystanie z usług elektronicznych
dostępnych w Serwisie Internetowym.

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem.


Zespół Taniwidlak.pl

1) O NAS

 1. Właścicielem Serwisu Internetowego jest spółka „STILL POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Żernikach (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Składowa 6, 62-023 Żerniki); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018980; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5.637.500,00 zł; NIP: 7811004366; REGON: 630278383; adres poczty elektronicznej: biuro@taniwidlak.pl (dalej jako: „Usługodawca”).
 2. Usługodawca prowadzi Serwis Internetowy oraz jest odpowiedzialny za prawidłowe świadczenie Usług Elektronicznych. W Serwisie Internetowym występują również Usługobiorcy – są to podmioty trzecie w stosunku do Usługodawcy, które mogą korzystać z Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem Serwisu.

2) DEFINICJE

 1. Określenia użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
 1. FORMULARZ REJESTRACJI – formularz dostępny w Serwisie Internetowym umożliwiający utworzenie Konta.
 2. KODEKS CYWILNY – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
 3. KONTO, KONTO USŁUGOBIORCY – Usługa Elektroniczna, oznaczony indywidualnym adresem poczty elektronicznej (adres email) i hasłem podanym przez Usługobiorcę zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Usługodawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Usługobiorcę oraz informacje o jego działaniach w Serwisie Internetowym.
 4. NEWSLETTER – Usługa Elektroniczna, elektroniczna usługa dystrybucyjna świadczona przez Usługodawcę za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail, która umożliwia wszystkim korzystającym z niej Usługobiorcom automatyczne otrzymywanie od Usługodawcy cyklicznych treści kolejnych edycji newslettera zawierającego informacje o nowościach i aktualnościach w Serwisie Internetowym oraz o produktach i usługach Usługodawcy.
 5. OGŁOSZENIE – wszelkiego rodzaju ogłoszenia, reklamy, cenniki, opisy, ceny, informacje i/lub oferty produktów i usług Usługodawcy zamieszczone przez niego w Serwisie Internetowym, niezależnie od ich nazwy, mające za przedmiot zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia w Serwisie Internetowym mają charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 6. REGULAMIN – niniejszy regulamin Serwisu Internetowego.
 7. SERWIS INTERNETOWY, SERWIS – serwis internetowy Usługodawcy dostępny pod adresem internetowym https://www.taniwidlak.pl/.
 8. TABLICA OGŁOSZEŃ – Usługa Elektroniczna, internetowa tablica ogłoszeń dostępna w Serwisie Internetowym i umożliwiająca przeglądanie Ogłoszeń przez Usługobiorców oraz wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy.
 9. USŁUGA ELEKTRONICZNA – usługa świadczona drogą elektroniczną przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy za pośrednictwem Serwisu Internetowego zgodnie z Regulaminem.
 10. USŁUGOBIORCA – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; – korzystająca albo zamierzająca korzystać z Usług Elektronicznych.
 11. USŁUGODAWCA – spółka „STILL POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ z siedzibą w Żernikach (adres siedziby i adres do doręczeń: ul. Składowa 6, 62-023 Żerniki); wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000018980; sąd rejestrowy, w którym przechowywana jest dokumentacja spółki: Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego; kapitał zakładowy w wysokości: 5.637.500,00 zł; NIP: 7811004366; REGON: 630278383; adres poczty elektronicznej: biuro@taniwidlak.pl.
 12. USTAWA O PRAWACH KONSUMENTA – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 ze zm.).

3) O SERWISIE

 1. Serwis Internetowy jest internetową platformą umożliwiającą zapoznanie się i porównanie produktów i usług Usługodawcy. Serwis umożliwia wyszukiwanie, przeglądanie i porównywanie Ogłoszeń z produktami i usługami Usługodawcy – za pomocą Serwisu nie jest jednak możliwe zawarcie z Usługodawcą umowy zakupu, czy wynajmu przedmiotu Ogłoszenia. Osoba korzystająca z Serwisu może się w tym celu skontaktować z Usługodawcą, a ustalenie szczegółów i zawarcie umowy następuje już poza Serwisem na podstawie odrębnej umowy.
 2. Ogłoszenia zamieszczone w Serwisie są dostępne dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy, z zastrzeżeniem, że Usługobiorcy posiadający Konto w Serwisie mogą otrzymać od Usługodawcy szybszy dostęp do nowych wybranych Ogłoszeń.
 3. Dla uniknięcia wszelkich wątpliwości Usługodawca wskazuje, że Ogłoszenia dostępne na stronach internetowych Serwisu Internetowego, w szczególności opisy oraz ceny, stanowią jedynie zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego i nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 § 1 Kodeksu Cywilnego.
 4. Usługodawca jest odpowiedzialny za świadczenie Usług Elektronicznych wskazanych w Regulaminie i obowiązany jest je świadczyć w sposób prawidłowy.

4)  OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO

 1. Usługobiorca obowiązany jest do korzystania z Serwisu Internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych oraz praw autorskich i własności intelektualnej Usługodawcy, innych Usługobiorców oraz osób trzecich. Usługobiorca obowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Usługobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 2. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Usługodawca: (1) komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu; (2) przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 66 lub nowszej, Android w wersji 7 lub nowszej, Opera w wersji 47 lub nowszej, Google Chrome w wersji 74 lub nowszej, Safari w wersji 11 lub nowszej, lub Microsoft Edge w wersji 17 lub nowszej; (3) włączenie w przeglądarce internetowej możliwości zapisu plików Cookies oraz obsługi Javascript.
 3. Usługodawca informuje, że korzystanie z Serwisu Internetowego za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z Usług Elektronicznych, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych, ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu i korzystając z Serwisu Internetowego, w program antywirusowy i stale go aktualizował.
 4. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Serwisie Internetowym w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Usługodawca. Dane osobowe przetwarzane są w celach, przez okres i w oparciu o podstawy i zasady wskazane w polityce prywatności opublikowanej na stronie Serwisu Internetowego. Polityka prywatności zawiera przede wszystkim zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w Serwisie Internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą, a także informacje w zakresie stosowania w Serwisie Internetowym plików cookies oraz narzędzi analitycznych. Korzystanie ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne. Podobnie związane z tym podanie danych osobowych przez korzystającego ze Serwisu Internetowego jest dobrowolne.

5)  USŁUGI ELEKTRONICZNE DOSTĘPNE W SERWISIE INTERNETOWYM

 1. Korzystać z Serwisu Internetowego na warunkach wskazanych w Regulaminie może każdy Usługobiorca.
 2. Usługobiorca może korzystać w Serwisie Internetowym z następujących Usług Elektronicznych: Konto, Tablica Ogłoszeń oraz Newsletter. Szczegółowy opis Usług Elektronicznych i zasad ich działania dostępny jest w Regulaminie oraz na stronach Serwisu Internetowego.
 3. Korzystanie z dostępnych Usług Elektronicznych jest nieodpłatne.

6)  WARUNKI KORZYSTANIA Z KONTA

 1. Usługodawca udostępnia dwa rodzaje Konta w Serwisie Internetowym w zależności od kategorii Usługobiorcy korzystającego z Serwisu Internetowego – Konto dla podmiotów indywidualnych (oznaczone na stronie jako „klient indywidualny” oraz Konto dla podmiotów hurtowych (oznaczone na stronie jako „klient hurtowy”. Oba rodzaje Kont mają te same funkcjonalności, można je utworzyć za pomocą tego samego Formularza Rejestracji, natomiast różnią się zakresem podawanych danych w Formularzu Rejestracji oraz procedurą ich utworzenia. Konto dla podmiotów hurtowych nie jest przeznaczone dla konsumentów.
 2. Konto dla klientów indywidualnych:
  1. Korzystanie z Konta dla klientów indywidualnych możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Utwórz konto” – Konto jest tworzone automatycznie.
  2. W Formularzu Rejestracji Konta dla klientów indywidualnych niezbędne jest wybranie rodzaju Konta (klient indywidualny) oraz podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: nazwa użytkownika, adres poczty elektronicznej oraz hasło.
 3. Konto dla klientów hurtowych:
  1. Korzystanie z Konta dla klientów hurtowych możliwe jest po wykonaniu łącznie dwóch kolejnych kroków przez Usługobiorcę – (1) wypełnieniu Formularza Rejestracji oraz (2) kliknięciu pola „Utwórz konto” oraz dodatkowo wymaga (3) ręcznego zatwierdzenia utworzenia Konta przez Usługodawcę. Warunkiem zatwierdzenia utworzenia Konta dla klientów hurtowych jest posiadanie u Usługodawcy statusu klienta hurtowego przez dany podmiot. Zatwierdzenie następuje do 5 dni roboczych (od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
  2. W Formularzu Rejestracji Konta dla klientów hurtowych niezbędne jest wybranie rodzaju Konta (klient hurtowy) oraz podanie przez Usługobiorcę następujących danych Usługobiorcy: nazwa użytkownika, adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, numer telefonu, NIP, nazwa firmy oraz hasło.
 4. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Usługobiorcy warunków korzystania z Konta następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Serwisu Internetowego oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail z potwierdzeniem utworzenia Konta oraz wraz z treścią Regulaminu niezwłocznie po utworzeniu Konta. Treść umowy jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Usługodawcy.
 5. Konto umożliwia Usługobiorcy pełne korzystanie z Serwisu Internetowego, w tym możliwość dodawania Ogłoszeń do listy ulubionych, możliwość porównywania Ogłoszeń między sobą, możliwość generowania pliku PDF z Ogłoszeniem (pojedynczo lub zbiorczo). Konto umożliwia także szybszy dostęp do nowych wybranych przez Usługodawcę Ogłoszeń.
 6. Usługa Elektroniczna Konto świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, usunięcia Konta (rezygnacji z Konta) poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@taniwidlak.pl. Usunięcie Konta możliwe jest także poprzez skorzystanie przez Usługobiorcę z odpowiedniej opcji w ramach Konta, która umożliwia samodzielne usunięcie Konta.

7)  WARUNKI KORZYSTANIA Z TABLICY OGŁOSZEŃ

 1. Ogłoszenia są zamieszczane w Serwisie wyłącznie przez Usługodawcę.
 2. Zamieszczone w Serwisie Internetowym na Tablicy Ogłoszeń Ogłoszenia wraz z danymi kontaktowymi Usługodawcy i formularzem kontaktowym są widoczne dla wszystkich odwiedzających Serwis Internetowy do momentu ich usunięcia z Serwisu Internetowego przez Usługodawcę.
 3. Usługobiorcy posiadający Konto mogą mieć możliwość szybszego dostępu do nowych wybranych przez Usługodawcę Ogłoszeń – w tym wypadku konieczne jest uprzednie zalogowanie się na Konto.
 4. Usługobiorca ma możliwość wyszukiwania Ogłoszeń korzystając z dostępnej w Serwisie wyszukiwarki oraz przeglądania dostępnych Ogłoszeń.
 5. Usługa Elektroniczna Tablica Ogłoszeń świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny, zaprzestania korzystania z Tablicy Ogłoszeń poprzez zamknięcie strony internetowej Serwisu lub przejście na inną stronę internetową.

8)  WARUNKI KORZYSTANIA Z NEWSLETTERA

 1. Korzystanie z Newslettera następuje po podaniu w polu Newslettera widocznym na stronie Serwisu adresu poczty elektronicznej, na który mają być przesyłane kolejne edycje Newslettera, kliknięciu pola akcji i potwierdzeniu chęci zapisu na Newsletter poprzez kliknięcie linku potwierdzającego przesłanego na podany adres poczty elektronicznej.
 2. Na Newsletter można się również zapisać poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkboxa podczas tworzenia Konta za pomocą Formularza Rejestracji – z chwilą utworzenia Konta Usługobiorca zostaje w takim wypadku zapisany także na Newsletter.
 3. Usługa Elektroniczna Newsletter świadczona jest nieodpłatnie przez czas nieoznaczony. Usługobiorca ma możliwość, w każdej chwili i bez podania przyczyny rezygnacji Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@taniwidlak.pl lub pisemnie na adres: ul. Składowa 6, 62-023 Żerniki. Rezygnacja Newslettera możliwa jest także poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji w ramach Konta oraz poprzez kliknięcie w link umożliwiający rezygnację podany w każdej wiadomości przesłanej w ramach Newslettera.

9)  OGRANICZENIE, ZAWIESZENIE I ZAKOŃCZENIE USŁUGOBIORCY DOSTĘPU DO SERWISU INTERNETOWEGO PRZEZ USŁUGODAWCĘ

 1. Usługobiorca może zakończyć korzystanie z Serwisu lub poszczególnych Usług Elektronicznych zgodnie z warunkami korzystania z nich wskazanymi w Regulaminie, w szczególności może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z korzystania z Konta w Serwisie czy też wypisać się z Newslettera poprzez wysłanie stosownego żądania do Usługodawcy, w tym między innymi za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: biuro@taniwidlak.pl lub poprzez link rezygnacyjny wysyłany w każdej edycji Newslettera.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy, w tym także w odniesieniu do poszczególnych Ogłoszeń oferowanych przez tego Usługobiorcę w Serwisie, tylko wtedy i w sposób jaki jest konieczny oraz pod następującymi warunkami:
  1. Podstawami ograniczenia, zawieszenia, a w ostateczności także zakończenia świadczenia swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy są:
   1. nieuregulowanie przez Usługobiorcę wymagalnych należności względem Usługodawcy;
   2. podanie przez Usługobiorcę w ramach Serwisu niepełnych (w przypadku wymaganych danych) lub nieprawdziwych danych kontaktowych (np. imię i nazwisko, firma, adres),
   3. wysyłanie wiadomości o charakterze spamu do innych Usługobiorców,
   4. obowiązek prawny lub regulacyjny, na podstawie którego Usługodawca zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy;
   5. skorzystanie przez Usługodawcę z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii;
   6. wielokrotne naruszenie Regulaminu przez Usługobiorcę;
  2. Ograniczenie Usług Elektronicznych polega na czasowym ograniczeniu Usługobiorcy dostępu do poszczególnych funkcjonalności Usług Elektronicznych – Konta, w szczególności Usługodawca może uniemożliwić danemu Usługobiorcy utworzenie Konta.
  3. Zawieszenie Usług Elektronicznych polega na polega na czasowym ograniczeniu Usługobiorcy dostępu do poszczególnych Usług Elektronicznych – Konta. W czasie zawieszenia Konta może nie być możliwe logowanie się na swoje Konto przez Usługobiorcę.
  4. W czasie ograniczenia lub zawieszenia Usług Elektronicznych Usługobiorca obowiązany jest podjąć działania mające na celu usunięcie przyczyn podstaw ograniczenia lub zawieszenia, a po ich usunięciu obowiązany jest poinformować o tym niezwłocznie Usługodawcę.
  5. Ograniczenie lub zawieszenie Usług Elektronicznych trwa do czasu zaistnienia braku podstaw do ich zastosowania. Usługodawca cofa w takim wypadku ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki. Ograniczenia lub zawieszenie mogą być cofnięte także w przypadku potwierdzenia przez Usługobiorcę usunięcia przyczyn zastosowanych podstaw niezwłocznie po zniesieniu w tym celu w całości lub w części ograniczenia lub zawieszenia Usług Elektronicznych. Usługodawca cofa w takim wypadku w całości lub w części ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki (w przypadku cofnięcia części ograniczeń lub zawieszenia i następnie usunięcia przyczyn zastosowanych podstaw, Usługodawca cofa w takim wypadku w całości pozostałe ograniczenia lub zawieszenie bez zbędnej zwłoki).
  6. Usługodawca podejmuje decyzję o wyborze sposobu i zakresu ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy Usługodawca w sposób rozsądny, konieczny i proporcjonalny do charakteru i zakresu zaistnienia podstaw do podjęcia określonej decyzji oraz jej konsekwencji dla zainteresowanego Usługobiorcy. Usługodawca przed podjęciem decyzji w miarę możliwości wzywa Usługobiorcę do zaprzestania naruszeń, a dopiero jeżeli wezwanie okaże się bezskuteczne lub niemożliwe może podjąć decyzję. Usługodawca w pierwszej kolejności zobowiązuje się podjąć decyzje o ograniczeniu, następnie dopiero o zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych, jeżeli samo ograniczenie okaże się niewystarczające. Zakończenie świadczenia Usług Elektronicznych jest traktowane jako ostateczne rozwiązanie i jego podstawą mogą być jedynie podstawy wskazane w ppkt. 9.2 pkt a. lit. iv-vi Regulaminu.
  7. W przypadku podjęcia decyzji o ograniczeniu lub zawieszeniu świadczenia Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy Usługodawca przekazuje temu Usługobiorcy – zanim ograniczenie lub zawieszenie stanie się skuteczne lub w momencie, w którym staje się ono skuteczne – uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji.
  8. W przypadku gdy Usługodawca podejmuje decyzję o zakończeniu świadczenia wszystkich swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy, przekazuje temu Usługobiorcy, co najmniej 30 dni przed dniem, z którym zakończenie świadczenia usług staje się skuteczne, uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji. Okres powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, nie ma zastosowania w przypadku gdy Usługodawca:
   1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zakończenia świadczenia całości swoich Usług Elektronicznych na rzecz danego Usługobiorcy w sposób uniemożliwiający mu dotrzymanie tego okresu powiadomienia; lub
   2. korzysta z prawa do zakończenia świadczenia usług z nadrzędnego powodu, który wynika z prawa krajowego zgodnego z prawem Unii;
   3. może wykazać, że dany Usługobiorca wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.
   W przypadkach, gdy okres powiadomienia nie ma zastosowania, Usługodawca przekazuje danemu Usługobiorcy, bez zbędnej zwłoki, uzasadnienie tej decyzji na trwałym nośniku informacji.
  9. Uzasadnienie decyzji Usługodawcy o ograniczeniu, zawieszeniu lub zakończeniu świadczenia Usług Elektronicznych musi zawiera odniesienie do konkretnych faktów lub okoliczności – w tym treści powiadomień otrzymanych od stron trzecich – które doprowadziły do podjęcia przez Usługodawcę danej decyzji, a także odniesienie do mających zastosowanie podstaw tej decyzji, o których mowa w niniejszym punkcie Regulaminu. Usługodawca nie musi podawać uzasadnienia w przypadku, gdy podlega on prawnemu lub regulacyjnemu obowiązkowi nieprzedstawiania konkretnych faktów lub okoliczności lub odniesienia do mającej zastosowanie podstawy lub mających zastosowanie podstaw, lub w przypadku, gdy Usługodawca może wykazać, że dany Usługobiorca wielokrotnie naruszył Regulamin, co skutkuje zakończeniem świadczenia całości danych Usług Elektronicznych.
  10. W przypadku ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia Usług Elektronicznych, Usługodawca zapewnia Usługobiorcy możliwość wyjaśnienia faktów i okoliczności w ramach wewnętrznego trybu składania reklamacji, o którym mowa w pkt. 11. Regulaminu. W przypadku cofnięcia ograniczenia, zawieszenia lub zakończenia usług przez Usługodawcę, bez zbędnej zwłoki przywraca on Usługobiorcę, w tym zapewniając mu dostęp do danych osobowych lub innych danych, który wynikał z korzystania przez niego z danych Usług Elektronicznych zanim dane ograniczenie, zawieszenie lub zakończenie stało się skuteczne.
 3. Zakończeniu dostępu do Usług Elektronicznych Usługobiorcy pozostaje bez uszczerbku dla możliwości przechowywania danych Usługobiorcy przez okres niezbędny dla realizacji pozostałych celów przetwarzania zgodnych z polityką prywatności Serwisu Internetowego.

10)KONTAKT Z NAMI

Zasadniczą formą bieżącej komunikacji na odległość z Usługodawcą jest formularz kontaktowy dostępny na stronie Serwisu oraz poczta elektroniczna (adres e-mail: biuro@taniwidlak.pl), za pośrednictwem której można wymieniać z Usługodawcą informacje dotyczące korzystania z Serwisu Internetowego. Usługobiorcy mogą kontaktować się z Usługodawcą także na inne dopuszczalne prawem sposoby, korzystając z danych kontaktowych wskazanych na wstępie Regulaminu.


11)REKLAMACJE DOTYCZĄCE SERWISU I USŁUG ELEKTRONICZNYCH

 1. Podstawa i zakres odpowiedzialności Usługodawcy względem Usługobiorcy z tytułu świadczonych Usług Elektronicznych są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności w Kodeksie Cywilnym.
 2. Reklamacje związane z działaniem Serwisu Internetowego i Usług Elektronicznych Usługobiorca może złożyć na przykład za pomocą poczty elektronicznej (adres e-mail: biuro@taniwidlak.pl) lub pisemnie na adres: ul. Składowa 6, 62-023 Żerniki.
 3. Usługodawca zaleca podanie w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) roszczenia Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 4. Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

12)ODSTĄPIENIE OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu dotyczy umów o świadczenie Usług Elektronicznych zawieranych z Usługodawcą przez Usługobiorców będących konsumentami, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również przez Usługobiorcę będącego osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – w relacjach dotyczących zawieranych z Usługodawcą umów.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi m. in. w odniesieniu do umów: (1) o świadczenie usług, jeżeli usługa została wykonana w pełni za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Z zastrzeżeniem pkt. 12.2 Regulaminu, konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z zastrzeżeniem wyjątku, o którym mowa w zdaniu następnym. W przypadku usługi, której wykonywanie – na wyraźne żądanie konsumenta – rozpoczęło się przed upływem terminu do odstąpienia od umowy, konsument, który wykonuje prawo odstąpienia od umowy po zgłoszeniu takiego żądania, ma obowiązek zapłaty za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy. Kwotę zapłaty oblicza się proporcjonalnie do zakresu spełnionego świadczenia, z uwzględnieniem uzgodnionej w umowie ceny lub wynagrodzenia. Jeżeli cena lub wynagrodzenie są nadmierne, podstawą obliczenia tej kwoty jest wartość rynkowa spełnionego świadczenia.
 4. Do zachowania terminu na odstąpienie od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi załącznik nr 2 do Ustawy o Prawach Konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku umowy o świadczenie usług bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy.

13)POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Usługobiorcę będącego konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów pod adresem: https://uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php.
 2. Przy Prezesie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów działa także punkt kontaktowy (telefon: 22 55 60 333, e-mail: kontakt.adr@uokik.gov.pl lub adres pisemny: Pl. Powstańców Warszawy 1, 00-030 Warszawa), którego zadaniem jest między innymi udzielanie pomocy konsumentom w sprawach dotyczących pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.
 3. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: (1) wniosek o rozstrzygnięcie sporu do stałego polubownego sądu konsumenckiego (więcej informacji na stronie: https://www.spsk.wiih.org.pl/); (2) wniosek w sprawie pozasądowego rozwiązania sporu do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej (więcej informacji na stronie inspektora właściwego ze względu na miejsce wykonywania działalności gospodarczej przez Sprzedawcę lub Usługodawcę); oraz (3) pomoc powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m. in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są między innymi mailowo pod adresem porady@dlakonsumentow.pl oraz pod numerem infolinii konsumenckiej 801 440 220 (infolinia czynna w Dni Robocze, w godzinach 8:00 – 18:00, opłata za połączenie wg taryfy operatora).
 4. Pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług (więcej informacji na stronie samej platformy lub pod adresem internetowym Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: https://uokik.gov.pl/spory_konsumenckie_faq_platforma_odr.php).

14)POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE PRZEDSIĘBIORCÓW

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz wszystkie postanowienia w nim zawarte są skierowane i tym samym wiążą wyłącznie Usługobiorcę niebędącego konsumentem, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia niebędącego także osobą fizyczną zawierającą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Usługodawca jest uprawniony w każdym czasie podjąć działania zmierzające do zweryfikowania prawdziwości, rzetelności oraz precyzyjności informacji podanych przez Usługobiorcę. W zakresie weryfikacji Usługodawca uprawniony jest m. in. do zażądania od Usługobiorcy przesłania skanu posiadanych certyfikatów, zaświadczeń lub innych dokumentów niezbędnych do dokonania weryfikacji. W czasie weryfikacji, o której mowa w zdaniu poprzednim Usługodawca uprawniony jest do zawieszenia Konta Usługobiorcy na czas trwania weryfikacji.
 3. Usługodawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej zawartej z Usługobiorcą w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia.
 4. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań powstałych na skutek wszelkich błędów i awarii technicznych oraz przerw technicznych.
 5. Usługodawca nie ponosi wobec Usługobiorcy odpowiedzialności za szkody i niewypełnienie zobowiązań wynikające z działania zdarzeń o charakterze siły wyższej (np. włamania hackerskie, katastrofy naturalne, epidemie, rozruchy, wojny) lub wszelkich innych przyczyn pozostających poza kontrolą Usługodawcy.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona – zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie – do wysokości uiszczonych Usługodawcy przez takiego Usługobiorcę opłat za korzystanie z Usług Elektronicznych, a w przypadku ich braku – do kwoty jednego tysiąca złotych. Ograniczenie kwotowe, o którym mowa w zdaniu poprzednim, ma zastosowanie do wszelkich roszczeń kierowanych przez Usługobiorcę w stosunku do Usługodawcy. Usługodawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

15)PRZERWY TECHNICZNE

 1. Usługodawca dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane funkcjonowanie Serwisu Internetowego. Z uwagi na złożoność oraz stopień skomplikowania Serwisu, a także z uwagi na czynniki zewnętrzne pozostające poza kontrolą Usługodawcy (np. ataki DDOS – distributed denial of service) możliwe jest jednak wystąpienie błędów oraz awarii technicznych uniemożliwiających lub ograniczających w jakikolwiek sposób funkcjonowanie Serwisu. Usługodawca podejmie w takim wypadku wszelkie możliwe i uzasadnione działania mające na celu zapewnienie ograniczenia negatywnych skutków takich zdarzeń w jak największym stopniu.
 2. Usługodawca obowiązany jest informować niezwłocznie Usługobiorców o wszelkich błędach oraz awariach technicznych, o których w mowa powyżej oraz przewidywanym terminie ich usunięcia.
 3. Poza przerwami spowodowanymi błędami i awariami technicznymi mogą wystąpić także inne przerwy techniczne, w czasie których Usługodawca podejmuje działania mające na celu rozwój Serwisu Internetowego oraz jego zabezpieczenie przed błędami i awariami technicznymi.
 4. Usługodawca planuje przerwy techniczne w taki sposób, aby były one jak najmniej uciążliwe dla Usługobiorców i jedynie na czas niezbędny do dokonania koniecznych działań przez Usługodawcę. Usługodawca informuje Usługobiorców o planowanych przerwach technicznych z odpowiednim wyprzedzeniem, podając także długość trwania planowanej przerwy.
 5. Niniejszy punkt Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza jednak uprawnień Usługobiorcy będącego konsumentem przewidzianych bezwzględnie wiążącymi przepisami prawa, w szczególności w zakresie odpowiedzialności Usługodawcy.

16)PRAWA AUTORSKIE

 1. Prawa autorskie oraz prawa własności intelektualnej do Serwisu Internetowego jako całości oraz jego poszczególnych elementów, w tym treści, grafik, utworów, wzorów i znaków dostępnych w jego ramach należą do Usługodawcy lub innych uprawnionych podmiotów trzecich, których zezwolenia Usługodawca posiada i objęte są ochroną ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83 ze zm.) oraz innych przepisów powszechnie obowiązującego prawa. Ochrona przyznana Serwisowi Internetowemu obejmuje wszystkie formy ich wyrażenia.
 2. Serwis Internetowy należy traktować podobnie jak każdy inny utwór podlegający ochronie autorskiej. Usługobiorca nie ma prawa kopiować Serwisu Internetowego za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa. Usługobiorca zobowiązuje się także nie modyfikować, adaptować, tłumaczyć, odkodowywać, dekompilować, dezasemblować lub w jakikolwiek inny sposób starać się ustalić kod źródłowy Serwisu Internetowego, za wyjątkiem przypadków dozwolonych przepisami bezwzględnie wiążącego prawa.
 3. Znaki handlowe Usługodawcy oraz podmiotów trzecich powinny być używane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

17)POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Umowy zawierane poprzez Serwis Internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Zmiany Regulaminu:
  1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszego Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa mających bezpośredni wpływ na treść Regulaminu; podlegania obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, zmiany zakresu lub formy świadczonych Usług Elektronicznych; dodania nowych Usług Elektronicznych; oraz aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizacje postanowień niniejszego Regulaminu.
  2. Okres powiadomienia o proponowanych zmianach przed ich wprowadzeniem wynosi co najmniej 15 dni od dnia powiadomienia, z zastrzeżeniem pkt. 17.2 ppkt e. i f. Regulaminu. Zainteresowany Usługobiorca ma prawo rozwiązać umowę z Usługodawcą przed upływem okresu powiadomienia. Rozwiązanie takie staje się skuteczne w terminie 15 dni od dnia otrzymania powiadomienia.
  3. Zmieniony Regulamin wiąże Usługobiorcę, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu Cywilnego, to jest Usługobiorca został prawidłowo powiadomiony o zmianach, zgodnie z okresem powiadomienia przed ich wprowadzeniem i nie rozwiązał w tym okresie umowy. Dodatkowo w dowolnym momencie po otrzymaniu powiadomienia o zmianach, zainteresowany Usługobiorca może, w drodze pisemnego oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego, zaakceptować wprowadzane zmiany i tym samym zrezygnować z dalszego trwania okresu powiadomienia.
  4. W przypadku konsumentów, a od dnia 1 stycznia 2021 r. i dla umów zawartych od tego dnia również w przypadku osób fizycznych zawierających umowę z Usługodawcą bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej:
   1. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek nowych opłat lub podwyższeniem obecnych Usługobiorca będący konsumentem lub osobą fizyczną wskazaną wyżej ma prawo odstąpienia od umowy.
   2. Zmiany Regulaminu nie będą w żaden sposób naruszać praw nabytych Usługobiorcy lub osoby fizycznej wskazanej wyżej przed dniem wejścia w życie zmian Regulaminu.
  5. Usługodawca może wprowadzić zmiany Regulaminu bez zachowania 15-dniowego okresu powiadomienia, o którym mowa w niniejszym punkcie pkt. 17.2 Regulaminu, w przypadku, gdy Usługodawca:
   1. podlega obowiązkowi prawnemu lub regulacyjnemu, na podstawie którego zobowiązany jest do zmiany Regulaminu w sposób, który uniemożliwia mu dotrzymanie 15-dniowego okresu powiadomienia,
   2. musi w drodze wyjątku zmienić swój Regulamin, aby przeciwdziałać nieprzewidzianemu i bezpośredniemu zagrożeniu związanemu z ochroną Serwisu Internetowego, w tym Usług Elektronicznych i Usługobiorców przed oszustwami, złośliwym oprogramowaniem, spamem, naruszeniem danych lub innymi zagrożeniami dla cyberbezpieczeństwa.
  6. W przypadkach, o których mowa pkt. 17.2 ppkt e. Regulaminu wprowadzenie zmian następuje ze skutkiem natychmiastowym, chyba że możliwe lub konieczne jest zastosowanie dłuższego terminu wprowadzenia zmian, o czym każdorazowo powiadamia Usługodawca.
 3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu Cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U. 2002 nr 144, poz. 1204 ze zm.); Ustawy o Prawach Konsumenta oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 4. Wybór prawa polskiego nie prowadzi do pozbawienia konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy na mocy prawa państwa, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu, pod warunkiem, że Usługodawca: (1) wykonuje swoją działalność gospodarczą lub zawodową w państwie, w którym konsument ma miejsce zwykłego pobytu; lub (2) w jakikolwiek sposób kieruje taką działalność do tego państwa lub do kilku państw z tym państwem włącznie; a umowa wchodzi w zakres tej działalności.

18)WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZAŁĄCZNIK NUMER 2 DO USTAWY O PRAWACH KONSUMENTA)

Wzór formularza odstąpienia od umowy

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat:

„STILL POLSKA” SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Składowa 6, 62-023 Żerniki
biuro@taniwidlak.pl

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy o świadczenie następującej usługi(*)

–  Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*)


–  Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

–  Adres konsumenta(-ów)

–  Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

–  Data

(*) Niepotrzebne skreślić.


Dziękujemy za uważną lekturę!

W razie pytań jesteśmy zawsze do Państwa dyspozycji – prosimy o kontakt korzystając z danych wskazanych na wstępie.

Zapraszamy do współpracy,

Zespół Taniwidlak.pl